AURA průmyslová LED svítidla 150W | LUXDATOR

Na úvod » LED svítidla LUXDATOR » Průmyslová LED svítidla AURA » AURA průmyslová LED svítidla 150W

LED průmyslové svítidlo AURA/HB-A-150W

LED llighting AURA 150W

Průmyslové LED svítidlo AURA Vám pomůže snížit spotřebu energie ve výrobních halách a zlepšit výkon osvětlení.
Tato svítidla mají všechny přednosti osvětlovacích LED zařízení a přitom se skvěle hodí pro provoz v průmyslových prostorech v agresivním vnějším prostředí s vysokou koncentrací prachu, vlhkosti apod.

Pro usnadnění instalace a zajištění optimálního výkonu, proveďte postup instalace dle níže uvedených bezpečnostních
předpisů.
Instrukce:
• Opatrně vyjměte svítidlo z krabice a ujistěte se, že je v pořádku a nepoškozené. Pokud výrobek jeví známky
   poškození obraťte se na svého dodavatele.
• Všechny elektroinstalační práce by měly být prováděny kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu elektrickým
   proudem nebo k poškození výrobku.
• Svítidlo nevystavujte vlhkosti. Pokud by se svítidlo dostalo do jakéhokoliv styku s kapalinou, okamžite ho
   odpojte od přívodu elektrické energie.
• V případě poruchy okamžite vypněte přívod elektřiny. Světlo se nikdy nesnažte opravit sami. Muže tak dojít  k ješte vážnejšímu poškození a ztrátě záruky. Obraťte se na dodavatele s      žádostí o vyřízení reklamace a technickou podporu.
• Obalové materiály prosím recyklujte.
• Nedotýkejte se svítidla pokud je zapnuté a zahřáté.
Instalace:
• přisazením ke stropu
Elektrická instalace:
• Připojení svítidla smí provádět osoba znalá vyhlášky 50/78 Sb.
• Před instalací svítidla se ujistěte, zda jsou vypnuté pojistky daného přívodu 230V, případně zda je odpojena
přívodní šnůra od elektrické sítě.
Informace o bezpečnosti svítidel a certifikáty shody:
Svítidla v souladu se všemi povinnými a doporučenými požadavky Evropské Unie.
K dispozici jsou certifikáty shody vydané na základě laboratorních zkoušek uskutečněných v oficiálních testovacích centrech.
Svítidla jsou vyrobena v souladu s třídou ochrany I před úrazem elektrickým proudem a musí být bezpečně uzemněna.
Svítidlo nesmí být používáno bez uzemnění.
Svítidlo nesmí být používáno po skončení životnosti.
Svítidlo lze připevnit na nosnou plochu z bežného hořlavého materiálu.
Upozornění! Nemontujte, nedemontujte a neprovádejte údržbu svítidla při připojeném napětí!
Doporučuje se, aby montáž svítidel prováděly pouze osoby odborně způsobilé
Pouhé vypnutí svítidla vypínačem není dostatečnou ochranou proti úrazu el. proudem.
Odstranění problému:
Pokud svítidlo nesvítí, zkontrolujte, zda je svítidlo a zdroj správně namontován a připojen k napájecímu zdroji.
ÚDRŽBA:
K čištení používejte pouze suchý hadrík z měkké tkaniny nebo prachovku. Před čištením je nutné odpojit LED svítidlo
od napájení. Nikdy nepoužívejte kapalné čističe nebo chemické koncentráty.
Demontaž a likvidace:
Nefunkční svítidlo musí být zlikvidováno dle platných předpisů na ochranu životního prostředí.
Tipy pro ochranu životního prostredí:
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky
nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených
sběrných místech, kde bude přijat zdarma.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Skladování:
Svítidla se skladují v obalu výrobce. Svítidla by se měla skladovat v suchých místnostech s teplotou vzduchu od plus 5 do plus 40 °С.
Záruční podmínky:
Záruční doba je 3 roky od data prodeje, a to při dodržení provozních podmínek spotřebitelem, ale ne více než 64 měsíců od data výroby
V případě poruchy svítidla během záruční lhůty a při dodržení provozních podmínek garantuje výrobce výměnu nebo opravu svítidla
Životnost svítidel je minimálně 50 000h.

Technický list a uživatelský manuál
LUXDATOR